RISC-V MCU中文社区

【求助】 问题咨询 内核定时器使用问题

发表于 GD32VF103 MCU 2021-06-18 17:58:59
0
169
0

    uint64_t tmp = SysTimer_GetLoadValue();

    do {

        start_mtime = SysTimer_GetLoadValue();

    } while (start_mtime == tmp);

请问为什么在读取当前计数值时要这样操作呀?这样做有什么好处吗?

喜欢0
用户评论
关于作者
咸玉家

咸玉家 未通过人工认证

懒的都不写签名

问答
粉丝
0
关注
0
  • RV-STAR 开发板
  • RISC-V处理器设计系列课程
  • 培养RISC-V大学土壤 共建RISC-V教育生态
RV-STAR 开发板